Paul Smit.

Verhoudingspesialiste

"Groei jou verhoudings,
ontdek jou potensiaal,
lewe doelgerig!”

Meeste van ons frustrasies in verhoudings kan in groei omskep word as ons kan ONTDEK wat ons ware behoeftes is.

Verhoudings het 'n self ingeboude dinamika wat goeie energie is, maar terselfdertyd baie plofbaar kan wees. Elke mens is kompleks en ons gedrag word gedryf deur emosies, waardesisteme, opinies, ons agtergrond van opvoeding en ons verwonding.

Sodra hierdie energie met 'n ander persoon of persone se teenwoordigheid gemeng word, word die kanse vir konflik hoër. Wanneer ons nie hierdie dinamika verstaan nie en nie bewus is van die energie wat ons reaktief maak nie, sal verhoudings ons energie tap en ons onproduktief maak. Ons moet die valse prentjies wat ons deur die jare oor onsself en van ander mense gevorm het, ontdek en aanspreek. Selfontdekking en persoonlike groei is die begin om gelukkig te wees in jou werksomgewing.

Huweliksverhoudings

Getroude pare wat hulle verhouding wil verryk en versterk.

Die grootste frustrasies in enige verhouding word veroorsaak omdat pare nie weet hoe om te vra vir dit wat hulle nodig het van mekaar nie.

Ek leer pare om pro-aktief hulle kommnikasie na ‘n hoër vlak te neem en sodoende ‘n ontspanne en vreugdevolle verhouding te ontwikkel. Ten diepste wil elke mens gelukkig wees. ‘n Groot deel van ons geluk lê opgesluit in kommunikasie!

Paartjies wat op trou staan.

Jong paartjies se verhouding bevat ‘n groot deel onbewustheid. Dit beteken daar is energie in die verhouding waarvan hulle nie bewus is nie. Hierdie onbewuste energie het die potensiaal om die verhouding in ‘n magstryd te vat as hulle nie die funksie van die onbewuste betyds ontdek nie.

As paartjies betyds hulle bewuste en onbewuste motiewe vir die verhouding kan ontdek, sal dit hulle help om die verhouding vroeg reeds op ‘n groeipad te plaas.

Die ontdekking van die onbewuste in enige verhouding word moontlik as pare kan leer om diep en effektief te kommunikeer.

Ons kan al die teoretiese kennis van ‘n huwelik en verhoudings hê, maar hierdie kennis alleen sal nie verhoed dat die verhouding destruktiewe raak nie. Daar onstaan geruisloos magstryd in die verhouding. Hierdie magstryd het begin omdat ons die onbewuste verhouding nie ontdek en verstaan nie.

Ons bring ons verlede en ons andersheid in die verhouding in. Onbewustelik wil ons hierdie andersheid afdwing op die verhouding. Ons leef baie keer met die valse verwagting dat my maat outomaties moet weet wat ek nodig het. Solank ons nie bewus word van ons onbewuste “agenda” in die verhouding nie, sal pare stadig maar seker begin vasval in konflik wat die verhouding nie goed doen nie.

Met my Kommunikasie Werkswinkels help ek jong pare wat op trou staan om ‘n goeie fondasie vir hulle huwelik te skep. Ek leer pare om die onbewuste verhouding te ontdek en te omskep in goeie energie!

Getroude pare wat in ‘n magstryd vasgeval het.

Die magstryd het alles te doen met ons reaktiwiteit as gevolg van herhalende frustrasies. Frustrasies is niks anders as onbekende behoeftes wat skreeu vir groei!

As pare die bron van elke frustrasie kan ontdek en verstaan, sal negatiewe energie omskep kan word in positiewe energie.

Ek leer pare kommunikasie tegnieke om hierdie frustrasies te ontdek.

Pare wat deur ‘n egskeiding gaan.

Pare wat deur egskeiding gaan se lewe is deurmekaar, verward en seer. Ek help pare om hulle lewe weer te orden deur te verstaan waar die verwonding in hulle verhouding begin het. As pare kan verstaan waar alles begin skeef loop het en kan sien hoekom hulle mekaar nie gelukkig maak nie, kan ‘n pad van herstel begin.

As pare mekaar begin genees en groei, sal hulle nie 'n egskeiding oorweeg nie.

Hersaamgestelde huwelike.

‘n Hersaamgestelde gesin is ‘n baie ingewikkelde sisteem. Dit is drie keer meer ingewikkeld as ‘n eerste huwelik. Ek help egpare en gesinne om hierdie dinamika te verstaan en om hulle energie reg in te span om die verhoudings te groei in plaas van te manipuleer.

Strengthsfinder vir huwelikspare

Bring die beste energie in julle verhouding na vore deur op mekaar se sterkpunte te speel!

Paartjies is geneig om te veel energie op mekaar se swakpunte te spandeer. Hierdie benadering groei nie die verhouding nie, maar maak mekaar eerder moedeloos en veroorsaak onnodige frustrasies.

Ontdek jou maat se natuurlike energie met Gallup se StrengthsFinder™ Persoonlikheidsontleding.

  • Julle verhouding sal nooit weer dieselfde wees nie.
  • Julle sal mekaar weer opreg kan waardeer vir dit waarmee julle regtig goed is.
  • Julle sal ontdek dat julle mekaar perfek kan aanvul as julle mekaar se sterkpunte ken.
  • Om te groei in julle verhouding beteken nie “weakness fixing” nie.
  • Leer om weg te bly uit die areas wat jou moeg maak, omdat dit net eenvoudig nie jy is nie.

Hoe werk die Strengthsfinders coaching?

Nadat die paartjie die Strengthsfinder resulate aan my gestuur het, doen ek ‘n 3 ure coaching sessie met elkeen afsonderlik.

Daarna doen ek ‘n 2 ure gesamentlike sessie om die paar te help om:

  • Mekaar se "Strengths" en "Weaknesses" te verstaan.
  • Die paartjie te help om hulle "Strengths" effektief binne hulle verhouding aan te wend en om weg te bly van “weakness fixing”.
  • Ek help die egpaar om as ‘n beter span te funksioneer.

Ouer-kind verhoudings

Hoe om jou kinders te benader sodat hulle emosioneel gesond kan ontwikkel en met effektiewe dissipline hulleself kan ontdek.

Werksverhoudings

Waar mense saamwerk, is daar altyd die potensiaal vir konflik. Konflik ontstaan onder andere omdat mense nie effektief kommunikeer nie en nie mekaar se sterk punte ken nie.

Gemeentes:

Vanuit my vorige ervaring as leier van ‘n gemeente, algemene gemeentewerk, spanbou, gemeentebou en gemeenteplanting, bied ek konsultasiedienste vir gemeentes aan. Ek help ook gemeentes met verhoudings-dinamika asook coaching sessies met Gallup se "Strengthsfinder" ontleding. Ek doen ook span integrasie om beter samewerking en hoër produktiwiteit te verseker.

Maatskappye:

Van die grootste frustrasies in die lewe het baie keer hulle oorsprong in ons werksomgewings. Een van die faktore wat kan aanleiding gee tot ons frustrasies, is wanneer iemand onvervuld voel in die spesifieke pos waarin hy of sy aangestel is; of dit kan wees dat jy net eenvoudig nie met van die personeel oor die weg kom nie, of die maatskappy se organisatoriese strukture wurg al die passie en kreatiwiteit uit jou uit.

Die Strengthsfinder Persoonlikheidsontleding en "Life Coaching" sal maatskappye, hulle leiers en werknemers help met interpersoonlike dinamika, indiwiduele groei en ontwikkeling, span interaksie en organisatoriese sukses. Dit sal organisasies help om sterkpunte aan te wend wat reeds deel is van hulle DNA, hulle kultuur en hulle werknemers.

Verhoudingsdinamika en Groei

Doelwit 1: Open ‘n nuwe hoofstuk in die verhaal van verhoudings

My doel is om vars en nuwe inligting vir ‘n breër gehoor te bied - nie net vir mense wat terapie nodig het omdat hulle verhouding in die moeilikheid is nie - maar ook vir elke indiwidu of groep wat ‘n meer ontspanne en gesonde omgewing soek vir verhoudings. Ek hoop om mense se denke oor verhoudings te verander. Ek wil ‘n betekenisvolle impak maak op die lewe en geluk van huwelikspare, gesinne, organisasies en maatskappye. Ek wil veilige omgewings skep waarbinne mense kan groei en hulle volle potensiaal kan ontwikkel.

Doelwit 2: Verander konflik in ‘n geleentheid vir groei

Verhoudingsdinamika draai konflik op sy kop. Konflik is nie die probleem nie. Dit is die antwoord! Konflik is onvermydelik in enige verhouding waar mense sterk verbintenisse aan mekaar maak en waar daar verwagtinge is. Mense deel gereeld inligting met mekaar oor alledaagse sake. Alhoewel die argumente sigbaar op die oppervlakte lê, is die dieper emosionele inhoud weggesteek en baie keer die destruktiewe energie. Solank mense nie die onbekende invloede binne verhoudings verstaan en herken nie, sal hulle mekaar begin kritiseer, beskuldig en veroordeel.

Ek help individu en groepe om mekaar se emosies te verstaan en om die onderliggende motiewe in konflik te ontdek. Sodra mense die verband sien tussen konflik en die individu se ervaringswêreld uit die verlede, kan konflik in groei omskep word. Hierdie proses is eenvoudig omdat ek mense met goed gestruktureerde tegnieke help om oor moeilike emosioneel-gelaaide sake te praat. Die dialoog tegniek verskuif die gesprek van beskuldiging en kritiek na begrip en ondersteuning. Hierdie gesprekke kweek genesing en versoening in verhoudings.

Doelwit 3: Ek leer mense die bron van hulle konflik ontdek

Argumente tussen mense het meeste van die tyd nie ‘n goeie einde nie. Selfs onbenullige sake waaroor mense praat, kan uit die bloute soveel negatiewe energie in ‘n argument losmaak dat die gesprek in ‘n magstryd ontaard.

Die atmosfeer word nou lewensbedreigend omdat ons onderwussyn dink dit is lewensgevaarlik. Ek leer mense hoekom ons so maklik reaktief kan wees teenoor sekere onderwerpe of spesifieke persone. Ons onderbewussyn maak ‘n konneksie met ‘n vrees of pyn wat ons in ons verlede ervaar het.

Support and healing for relationships: Relationship Dynamics and Therapy

The purpose of Imago Relationship Dynamics is to transform relationships. Imbedded in frustrations lies the information for healing and growth. Imago is thus the art of discovering the unconscious relationship and turn it into a healthy and safe connection. I teach key insights into how relationships work and the effective use of dialogue skills, both directly and in partnership with others.

I tend to bring some fresh and new messages to a wider audience, not just those who seek out therapy because they are in trouble, but for everyone who seek happiness together (companies included). I hope to change the way people see relationship education, and be aware of approaches which can make a profound impact on the life and happiness of families, creating secure and nurturing environments for everyone to develop to their full potential.

Turns conflict into an opportunity for growth: Relationship Dynamics turns conflict on its head. The conflict isn't the problem, it's the answer. Conflict is inevitable in any committed relationship. Usually it rears its ugly heads as seemingly petty disputes over the practical things in shared lives. But while the argument is visible on the surface, the deeper emotional content is neither explored nor understood. Instead partners simply blame or criticize each other.

I help people learn more about their partner's emotional history, and what the underlying reasons are for things which show up in their disagreements. They begin to understand why their partner is really upset, and what they are saying really makes sense in the context of their past. This might sound like a difficult conversation to have, but I make it much easier by teaching people a specific way to dialogue about emotional issues like this. The dialogue technique shifts the conversation away from blame, shame and criticism, into mutual support and understanding. It's the kind of dialogue that really does heal broken hearts.

I teach the root cause of conflict: Arguments between people often take on a ferocity that can be very intense. Someone may just be a little late home from work, but it can trigger an argument as if what they did was life threatening.

It seems life threatening, because the subconscious thinks IT IS life threatening! I show you how disagreements trigger reactions that are subconsciously linked to our fears from the past.